Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Eucharistisch gebed nr. 11

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester zingt of zegt de PREFATIE die voor de betreffende tijd van het kerkelijk jaar of voor de gelegenheid is aangegeven.

Heilig

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

Tot U verheffen wij ons hart, 
tot U, allerhoogste, heilige God. 
Wij brengen U dank, 
aanvaard deze woorden,
wil ons bewaren, 
hoor ons gebed.

Gij die ons komt bevrijden,
die ruimte maakt voor mensen, 
en het licht van de zon 
doet opgaan over goeden en kwaden, 
Gij hebt ons de aarde in handen gegeven, 
Gij hebt ons geschapen, man en vrouw, 
mens en mens, schouder aan schouder, 
om te leven in zorg en moeite, 
in leed en liefde naar U toe.

Gezegend zijt Gij, 
de God van de machten, 
en gezegend is hij 
die komt in uw Naam, 
Jezus Christus, uw Zoon in deze wereld, 
die onze herder is tot in de dood, 
die ons voorbeeld is, van dag tot dag, 
opdat wij doen wat hij gedaan heeft, 
opdat wij nieuwe mensen worden, 
brood en vrede voor elkaar.

Wij danken U omwille van hem 
die in de nacht voor zijn lijden en dood 
alles volbracht heeft, liefde geworden is, 
die ons brood 
in zijn hand heeft genomen 
en het gebroken heeft, 
en aan zijn vrienden uitgedeeld 
met de woorden: 
Neemt en eet, mijn lichaam voor u, 
doet dit tot mijn gedachtenis.

En zo nam hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u allen wordt vergoten 
tot vergeving van uw zonden. 

Telkens als gij hiervan drinkt 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

Daarom zijn wij, door U geroepen 
en door uw evangelie geraakt, 
tot hier gekomen, Heer onze God.
Daarom stellen wij dit teken 
van ons geloof: 
verkondigen zijn dood 
totdat hij komt, 
en getuigen van zijn leven: 
dat hij is opgewekt door U, 
eerstgeborene, nieuwe schepping, 
in U verheerlijkt, 
in U verborgen. 
Laat ons nu delen in zijn leven, 
zend uw Geest over ons uit, 
houd ons gaande, God, geef ons hoop, 
laat het toch zichtbaar zijn in uw kerk 
dat Gij niet zijt een God van doden, 
en beschaam ons vertrouwen niet, 
wees geloofwaardig, 
geef ons de vrede.

Door Jezus Christus, 
met hem en in hem 
zijn wij uw mensen, 
zijt Gij onze Vader, 
nu en tot in eeuwigheid.
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren