Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Eucharistisch gebed nr. 8

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester zingt of zegt de PREFATIE die voor de betreffende tijd van het kerkelijk jaar of voor de gelegenheid is aangegeven.

Heilig  

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

U, die waarlijk heilig zijt, 
van alle heiligheid de bron, 
wij bidden U, o Heer: 
heilig dit brood en deze beker 
en zend over deze gaven uw Geest, 
dat zij voor ons worden 
het lichaam en bloed 
van Jezus Messias, onze Heer,

die op de avond 
dat hij zichzelf vrijwillig overleverde 
het brood in zijn handen heeft genomen 
en zijn ogen opgeslagen naar U, 
zijn hemelse Vader, 
U dankzeggend, 
het heeft gezegend, 
het gebroken 
en aan zijn leerlingen uitgedeeld 
met de woorden: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 
en U dankzeggend heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden.

Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

Voor U gedenkend, Heer, 
het sterven en verrijzen van uw Zoon, 
offeren wij U 
het brood van het leven, 
de kelk van het heil; 
wij zeggen U dank, 
dat Gij ons hebt verkoren 
om U hier te dienen, 
waar Gij aanwezig zijt.

In ootmoed bidden wij U 
dat Gij door uw heilige Geest 
tot één lichaam ons wilt verenen 
die delen in Christus' lichaam en bloed. 

Gedenk, Heer, uw kerk, 
over de aarde verspreid; 
maak haar groot in uw liefde. 

Wees gedachtig aan onze broeders en zusters 
die in hoop op verrijzen 
reeds zijn ontslapen; 
ontvang met allen 
die uit dit leven zijn heengegaan 
ook hen in het licht waar Gij woont. 

En ook voor onszelf 
vragen wij uw genade: 
geef dat met uw dienstmaagd Maria, 
met uw apostelen 
en uw heiligen, 
met hen die door alle tijden 
mensen van uw welbehagen waren, 
ook wij uw lof mogen zingen, 

door uw geliefde Zoon, 
onze Heer Jezus de Christus, 
met wie en in wie 
U, almachtige Vader 
in de gemeenschap van de heilige Geest 
alle eer en heerlijkheid, 
macht en glorie toekomt, 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren