Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Eucharistisch gebed nr. 4

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester zingt of zegt de PREFATIE die voor de betreffende tijd van het kerkelijk jaar of voor de gelegenheid is aangegeven.

Heilig  

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

Ja, Gij, Heer, zijt de heilige 
en U looft heel uw schepping, 
want Gij geeft al wat leeft 
de adem van het leven 
en heiligt het tot uw rijk 
en Gij laat niet af te vergaderen 
uw volk van de einden der aarde. 
Vanwaar de zon opgaat 
tot waar zij neerdaalt 
wordt aan uw Naam 
de lof geofferd 
door hem die onze meester is, 
Jezus Messias uw Zoon, 
in wie de kracht zich baan breekt 
van uw scheppende heilige Geest.
Zo bidden wij en smeken: 
neem deze gaven aan, 
wij staan ze aan uw tafel af, 
heilig ze door uw Geest 
om lichaam en bloed te worden 
van onze Heer, 
op wiens gezag 
wij deze geheimen behartigen. 

Want hij nam in de nacht 
dat hij werd overgeleverd 
het brood en sprak de dankzegging 
U zegenend 
en brak het 
en gaf het aan zijn discipelen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Insgelijks na de maaltijd 
nam hij de beker 
en dankzeggende zegende hij 
en gaf die aan zijn discipelen 
zeggend: 
Neemt deze beker 
en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed 
dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om mij te gedenken. 

Dit is het sacrament van het geloof.

Daarom, o Heer, indachtig 
het heilzame lijden van uw Zoon 
en zijn verrijzenis 
en opstanding ten hemel, 
maar ook in de verwachting 
van zijn komst, 
brengen wij voor U onze dank 
en dragen wij U op 
dit levende heilige offer.

Zie neer, zo smeken wij, 
op deze gaven 
van uw gemeente 
en neem het offer aan 
van hem in wie 
Gij welbehagen hebt, 
geef dat wij door 
het lichaam en bloed van uw Zoon 
vol van de heilige 
adem des levens 
één lichaam worden 
en één geest 
in Christus.

Hij moge ons maken tot 
een eeuwige gave aan U, 
opdat wij met 
uw uitverkorenen 
het land van uw erfdeel 
tegemoet gaan 
te zamen met 
de jonkvrouw Sion, 
Maria, de moeder van onze Heer, 
met uw apostelen 
en met de martelaren 
die tot uw eer 
getuigden met hun bloed 
en met al de heiligen 
van wie 
het onophoudelijk gebed 
tot onze hulp gereed is.
Moge het offer van uw Zoon, 
zo bidden wïj, 
tot onze verzoening zijn, 
o Heer, en tot 
de vrede en het heil 
van heel de wereld.

Bevestig uw kerk 
die in ballingschap is 
zolang de wereld duurt 
en maak haar één 
in liefde en geloof 
te zamen met ..., onze bisschop 
en met geheel 
de saamhorige kring 
van allen die U dienen. 
Haast U, o Heer, 
tot de hulp 
van deze gemeenschap, 
die Gij geroepen hebt 
om voor uw Aangezicht te staan, 
verenig al 
uw verstrooide kinderen 
in uw ontferming, 
o Vader barmhartig.

En laat onze broeders en zusters 
die ons zijn voorgegaan, 
hen allen die uit deze wereld 
zijn overgegaan naar uw rijk, 
- het aangezicht tegemoet van uw Messias -, 
binnengaan, bidden wij, 
waar ook wij hopen 
eens en voor al 
te worden verzadigd 
met uw heerlijkheid, 
door Christus, onze Heer, 
in wie Gij de wereld 
rijkelijk schenken wilt 
alles wat goed is.

Door hem en met hem en in hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu
en tot in eeuwigheid. 
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren