Eucharistisch gebed nr. 9

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester zingt of zegt de PREFATIE die voor de betreffende tijd van het kerkelijk jaar of voor de gelegenheid is aangegeven.

Heilig 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart: 
U hebt ons tot leven geroepen, 
U hebt ons bestemd voor het geluk 
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In hem zien wij uw goedheid 
en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende woord, 
uw helpende hand. 
Wij kunnen niet vergeten 
hoe hij één werd met ons 
in lijden en dood, 
één bleef met U in overgave aan uw wil.
Onze last maakte hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd 
om hem.

Toen het paasfeest op handen was 
kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf hij hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn 
dat hij van U was uitgegaan 
en naar U terugkeerde 
nam hij brood in zijn handen, 
hij sloeg zijn ogen op naar U, 
God, zijn almachtige Vader. 
Hij bracht U dank, 
zegende het brood, brak het 
en gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd 
de beker in zijn handen. 
Hij bracht U opnieuw dank, 
zegende de beker 
en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: 
Neemt deze beker 
en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed 
dat voor u en alle mensen 
wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan dit woord 
gedenken wij Jezus Christus, 
uw Zoon, onze Heer, 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis, 
de glorie van zijn hemelvaart. 
Vol vertrouwen zien wij uit 
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, 
de trooster en helper in ons midden, 
uw heilige Geest. 
Aanvaard door hem deze gaven 
en vervul ze van uw leven. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus 
in ons hart. 
Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde 
Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij, U, Vader, voor uw kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid 
over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht 
aan onze bisschop en aan allen 
die U als herders 
in uw kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook de mensen 
die een bijzondere plaats innemen 
in ons hart 
en blijf trouw aan allen 
die door de dood 
van ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, 
met Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen, 
samen ook met allen ter wereld 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank 
door Christus, onze Heer.

Door hem, met hem en in hem 
is aan U, God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest 
alle eer en glorie 
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS