Eucharitisch gebed nr. 7

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, 
Heer, God almachtig, 
voor deze wereld 
die Gij ons gegeven hebt. 
Wij zegenen U 
om ons leven 
dat komt van U; 
in uw handen 
draagt Gij ons bestaan.

Gij hebt ons tot leven geroepen 
om van U te houden 
met heel ons hart 
en onze naaste lief te hebben 
als onszelf. 
Hierin komen wij te kort 
door het kwade 
dat wij steeds weer doen.

In Jezus, uw Zoon, 
hebt Gij redding gebracht 
aan deze wereld; 
in hem brengt Gij ons samen 
tot één gezin. 

Daarom, met allen 
die U dienen 
in hemel en op aarde 
zegenen wij uw Naam en zeggen:

Heilig 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

Wij danken U, 
goede Vader, 
dat Gij Jezus, uw Zoon, 
naar ons toe hebt gezonden. 
Hij heeft ons laten zien 
hoeveel Gij om ons geeft 
en wat Gij van ons vraagt. 
Wat hij kon doen 
heeft hij gedaan 
voor armen en hongerigen, 
voor zieken en uitgestotenen.

Toen hij verraden en verlaten was 
sloeg hij niet terug;
door liefde overwon hij de haat.

Op het kruis 
heeft hij de macht 
van kwaad en dood gebroken. 
Door hem uit de dood te doen opstaan 
hebt Gij ons de kracht van uw liefde getoond 
en nieuw leven gebracht 
voor alle mensen. 

In de nacht 
voordat hij zijn leven voor ons gaf 
nam Jezus, 
bij de maaltijd met zijn vrienden, 
het brood in zijn handen 
en U dankzeggend 
heeft hij het gezegend, 
het gebroken 
en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
Neemt, eet, 
dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 
en U dankzeggend 
heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden. 

Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 

Daarom, Heer God, 
vieren wij met dit brood en deze wijn 
het sterven en verrijzen 
van Jezus, uw Zoon, 
en met hem vertrouwen wij 
onszelf aan U toe.

Zend uw heilige Geest 
over ons en deze gaven, 
opdat wij bij het breken van dit brood 
mogen weten dat hij aanwezig is: 
Jezus de Christus, 
die ons doet delen 
in de gemeenschap 
van uw kinderen. 

Hemelse Vader, 
wij zijn door U geroepen 
tot dienstbaarheid 
aan U en aan de mensen.

Geef, dat het geloof, 
de hoop 
en de liefde van Jezus 
ons hart vervullen, 
en laat alle mensen 
in vreugde en vrede samenkomen 
rondom uw tafel 
en uitzien naar uw koninkrijk.

Dan zal uw Naam geprezen zijn, 
God, almachtige Vader, 
door Jezus Christus, onze Heer, 
in de gemeenschap van de heilige Geest 
vandaag en alle dagen 
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS