Eucharistisch gebed nr. 6

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, het is goed en rechtvaardig 
dat wij U prijzen, genadige God, 
want Gij hebt alles geschapen. 
Gij hebt ons gevormd naar uw beeld en gelijkenis 
en ons deze aarde toevertrouwd. 
Al keerden wij ons in zonde van U af, 
Gij hield niet op ons lief te hebben, 
maar opende een weg tot redding voor alle mensen. 
Gij bevestigde uw trouw aan Noach, 
aan Abraham en Sara hebt Gij de belofte gegeven 
in hen alle volken te zegenen. 
Door Mozes hebt Gij uw volk 
uit het slavenhuis naar de vrijheid geleid. 
Gij sloot een verbond met Israël, 
de belofte van uw heil hernieuwde Gij door uw profeten. 
Daarom, met uw heiligen van alle tijden 
brengen wij U dank en wij verheffen onze stem 
om de heerlijkheid van uw Naam te verkondigen:

Heilig 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

Heilige God, bron van leven en goedheid, 
heel de Schepping moet U wel prijzen. 
In de volheid van de tijd zond Gij uw Zoon, 
Jezus de Christus, 
om ons menszijn te delen, 
als één van ons te leven en te sterven 
en ons met U te verzoenen, 
God en Vader van alle mensen.

Hij genas zieken, 
at en dronk met uitgestotenen en zondaars. 
Hij opende de ogen van blinden 
en verkondigde het goede nieuws van uw koninkrijk 
aan armen en mensen in nood. 
In alles volbracht hij uw wil.

Op de avond, dat hij zichzelf vrijwillig overleverde 
nam hij het brood in zijn handen 
en zijn ogen opgeslagen naar U, 
zijn hemelse Vader, 
heeft hij het, U dankzeggend, gezegend, 
het gebroken 
en aan zijn leerlingen uitgedeeld 
met de woorden; 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 
en U dankzeggend heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden.

Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

Genadige God, 
het volmaakte offer dat hij gebracht heeft 
vernietigt de macht van zonde en dood; 
door hem tot leven te wekken 
geeft Gij ons deel aan het eeuwige leven.

Daarom verkondigen wij het geheim van het geloof:

Christus is gestorven, 
Christus is verrezen, 
Christus zal wederkomen!

Gedenkend zijn dood, 
verkondigend zijn verrijzenis 
en uitziend naar zijn wederkomst in heerlijkheid 
dragen wij U op dit brood en deze beker.

Zend uw heilige Geest 
over ons en deze gaven, 
opdat allen die eten en drinken aan uw tafel 
mogen worden tot één lichaam, 
één heilig volk, 
een levend offer 
in Jezus Christus, onze Heer.

Door hem en met hem en in hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, 
almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest 
nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS