Eucharistisch gebed nr. 3

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Opwaarts de harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

De priester zingt of zegt de PREFATIE die voor de betreffende tijd van het kerkelijk jaar of voor de gelegenheid is aangegeven.

Heilig 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
de God van de hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt 
in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

De gemeente knielt en de priester vervolgt het eucharistisch gebed:

Gezegend zijt Gij, 
God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 
Vader der barmhartigheid en God van alle vertroosting. 
Want zo lief hebt Gij de wereld gehad, 
dat Gij uw eniggeboren Zoon gegeven hebt, 
opdat allen die in hem geloven 
niet verloren zouden gaan, 
maar het eeuwige leven hebben.

Om uw heilsdaden voor altijd te doen gedenken 
nam hij op de avond 
dat hij zichzelf vrijwillig overleverde 
het brood in zijn handen 
en zijn ogen opgeslagen naar U, 
zijn hemelse Vader, 
heeft hij het, U dankzeggend, gezegend, 
het gebroken 
en aan zijn leerlingen uitgedeeld 
met de woorden: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 
en U dankzeggend heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden. 

Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

Daarom gedenken wij voor U, die Vader zijt, 
de menswording van uw Zoon, 
zijn woorden en zijn tekenen, 
hoe hij de minste van de mensen werd, 
gehoorzaam tot de dood aan het kruis 
en hoe hij verrezen is in heerlijkheid. 
Gij hebt hem hoog verheven 
en hem de Naam verleend die boven alle namen is, 
opdat in de hemel, op de aarde en daarbeneden 
zich iedere knie zou buigen 
en elke tong belijden:

Jezus Christus is Heer, 
tot glorie van God de Vader!


Wij brengen onder lof en dank voor uw Aanschijn 
deze tekenen van het offer dat hij gebracht heeft.
Wij bidden U: 
zend uw heilige Geest 
en vervul deze gaven 
met de kracht van hem die het leven geeft, 
opdat zij ons worden het lichaam en het bloed 
van uw geliefde Zoon: 
het brood dat wij breken 
zij ons gemeenschap met het lichaam van de Heer 
en de drinkbeker die wij zegenen 
gemeenschap met het bloed 
van onze Heer Jezus de Christus.

Maak ons tot één lichaam, 
daar wij delen in het ene brood.

In gemeenschap met Maria, 
de moeder van onze Heer, 
met uw apostelen en martelaren, 
met onze heilige vader Willibrordus 
en met al uw heiligen, 
en in verbondenheid met ..., onze bisschop 
en alle bisschoppen, priesters en diakenen 
en met heel uw heilige kerk 
loven en prijzen wij U, 
hoopvol wachtend op de komst 
van uw geliefde Zoon, 
onze Heer Jezus de Christus.

Door hem en met hem en in hem 
is aan U, God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest 
alle eer en heerlijkheid 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen,  amen, amen.

Hierna volgt: 
Het Gebed des Heren

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS